BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o nałożoniu na Pana Wojciecha Kowalewskiego zam. w Srebrowie , 18-430 Wizna obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłożeniu raportu o

  GK 7614-5/7/10                    Wizna , 25 . 08. 2010 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U  Nr 199, poz. 1227, oraz art.49 kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz.U z 2000 roku, nr 98, poz.1071 ze zmianami) 

WÓJT  GMINY  WIZNA 

zawiadamia

że postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2010 r.  znak :PGK 7614-5/5/10  został nałożony na Pana Wojciecha Kowalewskiego zam. w Srebrowie , 18-430 Wizna obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko  dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na  budowie obory  o obsadzie 200 DJP , ze zbiornikiem na gnojowicę formie kanałów podrusztowych o pojemności  ok. 2000 m3  , w gospodarstwie o obsadzie docelowej 200 DJP we  wsi Srebrowo  na działce oznaczonej nr 109

            Niniejsze postanowienie zostało wydane w związku z prowadzonym  postępowaniem  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Postępowanie prowadzone jest na wniosek P. Wojciecha Kowalewskiego – Inwestor.

            Treść postanowienia znajduje się w Urzędzie Gminy Wizna , przy ul. Pl. Kpt.Raginisa 35, 18-430 Wizna, pokój nr 11, gdzie strony postępowania mogą zapoznać się z jego treścią  w godzinach : w dni robocze od 8 do 15

            Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pode numerem telefonu  86 219 60 18 w.31

Jednocześnie informuje że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                              

                                                                                                    Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski   

Data powstania: czwartek, 26 sie 2010 12:22
Data opublikowania: czwartek, 26 sie 2010 12:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:47
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1663 razy