BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia znak GK 7614-5/6/10 w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 200 DJP , ze zbiornikiem na gnojowicę formie kanałów podrusztowych o pojemności ok. 2000 m3 , w gospodarstwie o obsadzie docelowej 200 DJP we wsi Srebrowo na działce oznaczonej nr 109

  GK 7614-5/7/10                            Wizna, dn.25.08.2010 r.

 

                                               O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 2 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199, poz. 1227, oraz art.49 w powiązaniu  z art.98 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 roku, Nr98, poz.1071 ze zmianami)

            WÓJT GMINY WIZNA

zawiadamia

że na wniosek Pana Wojciecha Kowalewskiego  w dniu 25.08.2010 r  zostało wydane postanowienie  znak GK 7614-5/6/10 w sprawie  zawieszenia postępowania   o wydanie decyzji środowiskowej  dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie obory  o obsadzie 200 DJP , ze zbiornikiem na gnojowicę formie kanałów podrusztowych o pojemności  ok. 2000 m3  , w gospodarstwie o obsadzie docelowej 200 DJP we  wsi Srebrowo  na działce oznaczonej nr 109

             Z treścią postanowienia  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wizna , przy ul. Pl. Kpt.Raginisa 35, 18-430 Wizna, pokój nr 11,   w godzinach : w dni robocze od 8 do 15

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pode numerem telefonu  86 219 60 18 w.31

Jednocześnie informuje że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                             

Wójt

 dr inż. Zbigniew Sokołowski   

 

Data powstania: czwartek, 26 sie 2010 13:02
Data opublikowania: czwartek, 26 sie 2010 13:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:47
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1853 razy