BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

budowa sieci kanalizacji sanitarnej relacji Kramkowo-Srebrowo z przyłączami do budynków i przepompownią we wsi Srebrowo

GK.6220.2.2011                                           Wizna dn. 30.05.2011r.

Informacja o wydaniu decyzji 

         Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 maja 2011r. została wydana na wniosek Urzędu Gminy Wizna Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na   budowie sieci kanalizacji sanitarnej relacji Kramkowo-Srebrowo z przyłączami do budynków i przepompownią we wsi Srebrowo, gmina Wizna.

         Na podstawie art.21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

         Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy w Wiźnie, Pl. Kpt. Raginisa 35, w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

         Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń UG Wizna oraz na gminnej stronie internetowej bip.wizna.pl/

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 30 maj 2011 13:00
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2011 13:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1809 razy