BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej: od drogi powiatowej Wizna- Burzyn- Radziłów do wsi Wierciszewo w km 0+00- 1+333,10.

 GK.6220.1.2012                                       Wizna, dn. 10.01.2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) oraz w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.) 

zawiadamiam

że w dniu 10 stycznia 2012 roku na wniosek Gminy Wizna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej: od drogi powiatowej Wizna- Burzyn- Radziłów do wsi Wierciszewo w km 0+00- 1+333,10, gm. Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie na działkach oznaczonych nr 153, 155/3, 156, 160, 155/2, 138, 113, 112/9, 112/17, 122/1, 121/1, 119/1, 107/3, 132/2, 132/1, 117, 126/4, 114, 108/2, 100/4, 95/4.

 Jednocześnie informuje się, iż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia strony zgodnie z art. 10 Kodeksy postępowania administracyjnego, mogą przeglądać akta sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w postępowaniu administracyjnym, w tutejszym Urzędzie Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11, w godz. od 8:00 do 12:30.

Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                                             wz. Wójta 
                                                     mgr  Józef Gawroński
                                                        Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 11 sty 2012 08:38
Data opublikowania: środa, 11 sty 2012 08:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1661 razy