BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej: od drogi powiatowej Wizna -Burzyn -Radziłów do wsi Wierciszewo w km 0+00 – 1+333,10

  GK.6220.1.2012                                  Wizna dnia 1 lutego 2012r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

            Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 nr 98, poz 1071 z późn. zm) w związku z art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008r nr 199, poz.1227 z późn. zm) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lutego 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie drogi gminnej: od drogi powiatowej Wizna -Burzyn -Radziłów do wsi Wierciszewo w km 0+00 – 1+333,10 gm. Wizna, na działkach nr: 153, 155/3, 156, 160, 155/2, 138, 113, 112/9, 112/17, 122/1, 121/1, 119/1, 107/3, 132/2, 132/1, 117, 126/4, 114, 108/2, 100/4, 95/4

            Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            Na podstawie art 21 ust 1 i ust 2 pkt 9 w/w ustawy dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

Zgodnie z art.49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Informację umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń UG Wizna
2. na stronie internetowej bip.wizna.pl/
3
. na tablicy ogłoszeń sołectwa w Wierciszewie.

 

Data powstania: wtorek, 7 lut 2012 14:13
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2012 14:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1693 razy