BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wydaniu decyzji środowiskowej

 GK.6220.14.2013                                           Wizna, dnia 01 lipca 2013r.

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

            Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2013r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej składającej się z zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych), wraz z infrastrukturą techniczną  o mocy do 2 MW zlokalizowanej na działkach nr ew. 36, 37, 40, obręb Wizna, gmina Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

            Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            Na podstawie art. 21 ust.2  pkt. 9 w/w ustawy, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

Informację umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń UG Wizna
2. na stronie internetowej bip.wizna.pl/

                  wz. Wójta
        mgr  Józef Gwaroński
           Sekretarz Gminy

Data powstania: wtorek, 2 lip 2013 08:15
Data opublikowania: wtorek, 2 lip 2013 08:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:30
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1490 razy