BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wydaniu decyzji środowiskowej

GK.6220.16.2013                                                       Wizna, dnia 02 września 2013 r.

INFORMACJA
o wydaniu decyzji 

Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej składającej się z zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych), wraz z infrastrukturą techniczną o mocy do 3,4 MW zlokalizowanej na działce nr ew. 518, obręb Kramkowo, gmina Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 w/w ustawy, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

         WÓJT
dr inż. Zbigniew SokołowskiInformację umieszcza się:
1. Na tablicy ogłoszeń UG Wizna
2. Na stronie internetowej http://bip.wizna.pl/

Data powstania: poniedziałek, 2 wrz 2013 09:28
Data opublikowania: poniedziałek, 2 wrz 2013 10:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 08:58
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1344 razy