BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.15.2013                                                    Wizna, dnia 06 września 2013 r.

INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 05 września 2013 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk” na działkach oznaczonych nr 446, 522/1, obrębu Bronowo Łąki [Nr 0025] i nr 654/1, obrębu Bronowo [Nr 0002], gmina Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 w/w ustawy, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

           WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski
 

Informację umieszcza się:
1. Na tablicy ogłoszeń UG Wizna
2. Na stronie internetowej http://bip.wizna.pl/

Data powstania: piątek, 6 wrz 2013 10:37
Data opublikowania: piątek, 6 wrz 2013 10:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 09:24
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1412 razy