BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKAMiejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok.3, parter

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający następujące dane:
a) imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe,
b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, lub ostatni pobyt stały (w przypadku braku stałego zameldowania, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące),
c) numer PESEL,
d) imię i nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana,
e) uzasadnienie,
2. Do wniosku o zmianę imienia lub nazwiska dołącza się:
- dokumenty uzasadniające wniosek.
-  dowód osobisty – do wglądu.
3. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców.
4. Oświadczenie rodzica, nie będącego wnioskodawcą, o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica.

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

Opłaty:
Od zmiany nazwiska i imienia(imion) albo nazwiska lub imienia(imion) – 37,-zł

Opłacie skarbowej nie podlegają decyzje orzekające o przywróceniu nazwisk i imion, osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
1. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci.
2. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje
opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny
zastępczej, do wniosku należy dołączyć:
a) orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub umieszczeniu dziecka w
rodzinie zastępczej,
b) postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę
nazwiska lub imienia dziecka.
3. Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie
zaznaczając w nim, o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy
nabytego).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z
2020r. poz.707). 

Pliki do pobrania:
Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:23
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:25
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1267 razy