BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

Wymagane dokumenty
1.  Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa( składane przed kierownikiem USC)
- dokumenty stwierdzające tożsamość* (do wglądu)
2. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zświadczenia o zdolności prawnej.
- dowody tożsamości (do wglądu)

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za sporządzenie aktu – 84,00 zł,

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

Tryb odwoławczy:
Wniosek do Sądu Rejonowego w Łomży w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Inne wskazówki, uwagi:
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.

Podstawa prawna:
Art. 1.paragraf 2 art.3-15 ustawy z dn.25.02.1963r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U. z 2020 poz.1359 z późn.zmian.) oraz art.12, art.76-79 ustawy z dnia 28.11.2014  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U.z 2021 poz.709 z późn.zmian) oraz art.10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. (Dz.U. z 1998r. Nr 51,poz.318).

 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 21:16
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 21:21
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1548 razy