BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 R. W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

 

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 R. W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok.3, parter

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego (plik do pobrania).
2.Załączniki:
oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd plus tłumaczenie na język polski,
3.oryginał zaświadczenia do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji orz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane również przez sąd (ten sam, który wydał orzeczenie o rozwodzie) oraz tłumaczenie.
4.W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:
oryginału lub wierzytelnego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór – plus tłumaczenie,
5.dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem – plus tłumaczenie.
Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i zaświadczenia z sądu orzekającego na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

Opłaty:
Opłata skarbowa:
za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
1.Sprawy załatwia się w pokoju nr 3 lub tel. (86)8889010
2.Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
3.Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie z podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 R. W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego (plik do pobrania).
2.Załączniki:
oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd plus tłumaczenie na język polski,
3.oryginał zaświadczenia do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji orz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane również przez sąd (ten sam, który wydał orzeczenie o rozwodzie) oraz tłumaczenie.
4.W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:
oryginału lub wierzytelnego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór – plus tłumaczenie,
5.dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem – plus tłumaczenie.
Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i zaświadczenia z sądu orzekającego na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

Opłaty:
Opłata skarbowa:
za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
1.Sprawy załatwia się w pokoju nr 10 lub tel. (86)2196018
2.Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
3.Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie z podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 R. W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego (plik do pobrania).
2.Załączniki:
oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd plus tłumaczenie na język polski,
3.oryginał zaświadczenia do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji orz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane również przez sąd (ten sam, który wydał orzeczenie o rozwodzie) oraz tłumaczenie.
4.W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:
oryginału lub wierzytelnego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór – plus tłumaczenie,
5.dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem – plus tłumaczenie.
Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i zaświadczenia z sądu orzekającego na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

Opłaty:
Opłata skarbowa:
za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
1.Sprawy załatwia się w pokoju nr 10 lub tel. (86)2196018
2.Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
3.Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie z podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 R. W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego (plik do pobrania).
2.Załączniki:
oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd plus tłumaczenie na język polski,
3.oryginał zaświadczenia do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji orz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane również przez sąd (ten sam, który wydał orzeczenie o rozwodzie) oraz tłumaczenie.
4.W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:
oryginału lub wierzytelnego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór – plus tłumaczenie,
5.dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem – plus tłumaczenie.
Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i zaświadczenia z sądu orzekającego na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

Opłaty:
Opłata skarbowa:
za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
1.Sprawy załatwia się w pokoju nr 10 lub tel. (86)2196018
2.Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
3.Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie z podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:52
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 21:01
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1459 razy