BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO WSZCZĘTEGO I PRAWOMOCNEGO PO 1 LIPCA 2009 R. Z KRAJU SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

 

UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO WSZCZĘTEGO I PRAWOMOCNEGO PO 1 LIPCA 2009 R. Z KRAJU SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

 

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parterWymagane dokumenty
1.Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.
2.Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) -
w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przestawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

Opłaty:
Opłata skarbowa:
za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
1.Sprawy załatwia się w pokoju nr 3 lub tel.(86)8889010
2.Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
3.Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
4.Orzeczenia o rozwodzie wydane przez sąd zagraniczny, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2009 r. uznaje sąd polski wg miejsca zamieszkania strony:
1.osoba mieszkająca za granicą składa wniosek w:
Sądzie Okręgowym w Warszawie
VII Wydział Cywilny Rejestrowy
al. Solidarności 127
00-898 Warszawa
5.osoba mieszkająca w Wiźnie składa wniosek w:
Sądzie Okręgowym w Łomży
I Wydział Cywilny
ul. Dworna16

Podstawa prawna:
Art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2020 poz.1575  z późniejszymi zmianami).

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:25
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:27
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1369 razy